Privacy

Privacyverklaring (PIN) Nationaal Contactpunt voor e-Health Nederland.

The privacy statement, otherwise known as Patient Information Notice (PIN) is also available in other languages. These are available on this page.

Wat is de e-Health Digital Services Infrastructure (eHDSI)?

De eHealth Digital Services Infrastructure (eHDSI) verbindt de Nationale Contactpunten voor e-Health (NCPeH) van de lidstaten van de Europese Unie met elkaar. Patiëntsamenvattingen worden elektronisch uitgewisseld tussen de contactpunten.

De eHDSI is een grensoverstijgend elektronisch systeem dat Europese burgers, met toestemming vooraf, een veilige en eenvoudige manier biedt om hun gezondheidsgegevens uit te wisselen bij een (ongeplande) behandeling in het buitenland.

Deze persoonlijke gezondheidsgegevens worden elektronisch verstrekt aan zorgprofessionals in de lidstaten van de Europese Unie (EU) waar de betrokken burger wordt behandeld. De gegevens worden door het NCPeH uitgewisseld met, en verwerkt en opgeslagen door, deze zorgprofessionals in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving in het land van behandeling; zie details in punt 6.

Categorieën persoonsgegevens

Na toestemming van de patiënt voor de grensoverstijgende elektronische uitwisseling van de patiëntsamenvatting zijn er twee soorten persoonsgegevens die worden verwerkt

 • de administratieve  gegevens van de patiënt, voor identificatiedoeleinden, en
 • gegevens over de gezondheid van de patiënt zoals gespecificeerd in het patiëntoverzicht.

De patiëntsamenvatting die wordt uitgewisseld voor medische behandeling en zorg in een andere EU-lidstaat, omvat een vooraf bepaalde set gezondheidsgegevens van de patiënt. In overeenstemming met artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zijn 'gezondheidsgegevens' persoonsgegevens die betrekking hebben op lichamelijke of geestelijke gezondheid, en daarmee informatie over de gezondheid van de patiënt verstrekken?

De patiëntsamenvatting bevat essentiële gezondheidsgegevens over de patiënt, zoals allergieën, huidige medicijnen, eerdere ziektes en chirurgische procedures, evenals relevante informatie over het zorgtraject, zodat een goede behandeling van de patiënt in het buitenland gegarandeerd kan worden.

Wat is de wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden overgedragen, verwerkt en opgeslagen in overeenstemming met:

 • de bepalingen van de AVG, Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg,
 • de overeenkomst tussen EU-lidstaten over deelname aan het Europese programma ‘Connecting Europe Facility’ (CEF) eHDSI, en
 • de overeenkomst tussen nationale autoriteiten (of nationale organisaties) die verantwoordelijk zijn voor Nationale Contactpunten voor e-Health, over de criteria die vereist zijn voor deelname aan grensoverstijgende informatiediensten voor e-Health.  Het CIBG wordt hierbij, als uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, aangewezen als Nationaal Contactpunt voor e-Health in Nederland.

Ten slotte zijn de eHDSI-diensten, in overeenstemming met de artikelen 6, 7 en 9 van de AVG, alleen beschikbaar met uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. Als u vóór uw reis en/of voordat er daadwerkelijk zorg aan u wordt verleend in Nederland geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, zijn uw gegevens ook niet in geval van nood via de eHDSI beschikbaar voor de zorgaanbieder.

Wat is het doel van het verwerken van uw persoonsgegevens?

Uw gezondheidsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u zorg te verlenen, dat wil zeggen in het kader van uw behandeling door zorgprofessionals (artsen/verpleegkundigen) in Nederland.

In Nederland worden de gezondheidsgegevens, zoals opgenomen in uw patiëntsamenvatting, op geen enkel moment verwerkt voor onderzoeks- of statistische doeleinden. De administratieve gegevens voor uw identificatie worden anoniem verwerkt voor statistische doeleinden m.b.t het aantal uitgevoerde grensoverstijgende elektronische overdrachten.

Wie heeft toegang tot uw gegevens en verwerkt deze? (ontvangers van persoonsgegevens)

De gezondheidsgegevens in uw patiëntsamenvatting zijn alleen toegankelijk voor bevoegde zorgverleners in Nederland die bij uw zorg betrokken zijn en gebonden zijn aan het beroepsgeheim.

Als Nationaal Contactpunt voor e-Health Nederland, heeft het CIBG enkel toegang tot de administratieve gegevens met betrekking tot uw identiteit. Deze gegevens moeten bij het opvragen van de patiëntsamenvatting door de zorgverlener in Nederland worden geverifieerd.

Elk land dat zorg verleent in het kader van de CEF eHDSI, heeft zich ertoe gecommitteerd ervoor te zorgen dat zorgprofessionals in de gezondheidszorg en zorgverleners op zijn grondgebied over alle informatie en opleiding beschikken die nodig zijn om hun taken uit te voeren en hun verplichtingen met betrekking tot de eHDSI-diensten na te komen, en in het bijzonder om te voldoen aan de patiëntinformatieverplichting op grond van artikel 13 AVG.

Voor meer informatie over deelnemende landen verwijzen wij u naar de website van het Nationaal Contactpunt voor e-Health in Nederland www.ncpeh.nl.

Ten slotte, de gezondheidsgegevens in de patiëntsamenvattingen zullen worden overgedragen via een beveiligde toegangspoort die wordt geleverd door de landen die deelnemen aan de CEF eHDSI.

Waar en hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Conform de bepalingen van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst in Nederland, worden de gegevens in de patiëntsamenvatting voor minimaal 20 jaar bewaard in de informatiesystemen van zorgverleners in Nederland. Alleen formulieren waar toestemming voor is gegeven worden door het NCPeH-NL 5 jaar bewaard. Zowel de zorgverlener als het NCPeH-NL kunnen op uw verzoek uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk verwijderen. Zie punt 7 voor meer details over uw privacyrechten en hoe u deze kunt inroepen.

Uw toegangsrechten

Als u akkoord gaat met de uitwisseling van uw persoonsgegevens, zoals beschikbaar in de patiëntsamenvatting, ten behoeve van medische behandeling in Nederland via de eHDSI-diensten, kunt u:

 • uw recht op inzage in uw gegevens uitoefenen tegenover de lokale zorgaanbieder die de gegevens in het medisch dossier opneemt;
 • verzoeken om wijziging van eventuele onjuiste gegevens overeenkomstig artikel 16 van de AVG;
 • op verzoek uw gegevens laten verwijderen overeenkomstig artikel 17 van de AVG;
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van artikel 21 van de AVG;
 • uw toestemming intrekken.

Stuur uw verzoek aan de zorgprofessional in Nederland die zorg aan u verleent en/of de zorgaanbieder waar de zorg is ontvangen. Of stuur rechtstreeks een e-mail aan de Privacy Officer van het Nationaal Contactpunt voor e-Health, via het e-mailadres: info@ncpeh.nl

Zoals hierboven in punt 3 al aangegeven: als u geen uitdrukkelijke toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van eHDSI-diensten voordat u op reis gaat en/of voordat er daadwerkelijk zorg aan u wordt verleend in Nederland, worden uw gegevens niet via de eHDSI beschikbaar voor de zorgverlener, ook niet in geval van nood.

Contact

Nationaal Contactpunt voor e-Health Nederland
CIBG
Postbus 16114, 2515 XP Den Haag
Bezoekadres: Hoftoren, Rijnstraat 50 2500 BC Den Haag
Nederland
Tel (+3170) 340 5487
www.ncpeh.nl 

Functionaris voor gegevensbescherming

Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van Nederland. Het Ministerie van VWS heeft een onafhankelijke Functionaris voor gegevensbescherming die ervoor zorgt dat persoonsgegevens door, of onder toezicht van, het ministerie of haar instanties worden verwerkt in overeenstemming met de AVG en andere relevante wettelijke bepalingen op het gebied van gegevensbescherming. De Functionaris voor gegevensbescherming ontvangt alle verzoeken van betrokkenen om hun rechten uit te oefenen, evenals alle vragen en klachten.

U kunt de Functionaris voor gegevensbescherming per post bereiken op het hieronder vermelde adres van het CIBG (ter attentie van de Functionaris voor gegevensbescherming) of per e-mail of naar het algemene postadres:  

 • Stuur een e-mail naar fg-vws@minvws.nl of
 • Stuur een brief naar:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
Postbus 20350
2500 EJ  Den Haag

U ontvangt een ontvangstbevestiging van het verzoek. Alle gegevens die in dit kader worden uitgewisseld, worden beschermd als privé-correspondentie.

Voor klachten of vragen over uw rechten die voortvloeien uit de AVG in Nederland, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via het beschikbare contactformulier op Contact | Autoriteit Persoonsgegevens.